Rectangle, Font

REDEGJØRELSE - ÅPENHETSLOVEN

1        Innledning

1.1    Omfattet av åpenhetsloven

Som det fremgår av nøkkeltallene i punkt 1.3 er Indigo Management AS («lndigo») omfattet av åpenhetsloven, jf. åpenhetsloven 5 2, jf. 5 3.

Den følgende redegjørelsen publiseres på Indigos nettsider i henhold til åpenhetsloven 5 5.

1.2       Organisering

Indigo ble etablert av Snorre Bentsen i 1971 og eierskapet av selskapet ble i 2022 overtatt av Bentsens to sønner, Kenneth (50%) og Rune (50%). Selskapets styre består av styreleder Snorre Bentsen og styremedlemmer Kenneth Bentsen, Rune Bentsen og Roar Sandnes.

1.3    Nøkkeltall per 31.12.22

Omsetning 2022: 7,5 MNOK (5,9 MNOK 2021)

Årsresultat 2022: 53,8 MNOK (612,1 MNOK 2021)

1.4    Produkter og tjenester

Indigo Management AS har i dag syv datterselskaper, derav blant annet ONEPARK AS, en langsiktig parkeringsoperatør som utvikler og drifter parkeringsanlegg i Norge og Autopay Technologies, et teknologiselskap som tilbyr bærekraftige og kundevennlige løsninger til parkeringsoperatører. Indigo startet opprinnelig med parkeringsdrift og har siden 1992 også drevet med eiendomsinvesteringer og andre finansielle investeringer.

2    Forankring av menneskerettigheter og
       anstendige arbeidsforhold

Indigo Management AS forplikter seg til å utføre aktiviteter med integritet og høy etisk standard. Vi er svært opptatt av miljø og bærekraft. Dette engasjementet kommer frem bl.a. gjennom datterselskapet ONEPARKs tydelige miljøprofil og satsing på bærekraftige løsninger.

3        Etiske retningslinjer og varslingskanal

Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er ivaretatt og kommunisert gjennom retningslinjer samt interne dokumenter som personalhåndbok, etiske retningslinjer og andre relevante selskapsdokumenter.

Selskapet følger arbeidsmiljølovens rutiner for varsling. Alle ansatte (faste og innleide) oppfordres til å varsle dersom de blir kjent med kritikkverdige forhold, som for eksempel brudd på etiske retningslinjer.

4        Aktsomhetsvurderinger

4.1    Leverandørkartlegging og risikovurdering

Indigo har gjennomført en risikovurdering av et utvalg av selskapets leverandører. De utvalgte leverandørene ble selektert basert på størrelse og viktighet for Indigo, eller at de leverer/opererer innenfor et segment med forhøyet risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse utvalgte leverandørene har fått tilsendt et spørreskjema som alle har besvart.

4.2    Risiko for negative konsekvenser

Basert på mottatte svar fra leverandører vurderer Indigo sin virksomhet å i liten grad være eksponert for alvorlige negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Tiltak

Indigo har konkludert med at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak på nåværende tidspunkt. Vi vil følge opp med tilsvarende aktsomhetsvurderinger for neste 12 måneders periode, og igjen med spesielt fokus på leverandører som opererer innenfor bransjer med forhøyet risiko for negative

konsekvenser av menneskerettigheter.

Azure, Font, Signature